AfterPays användar- och avtalsvillkor för alla AfterPays betalningsmetoder. Avtalsparter är AfterPay, företagets officiella namn Gothia Oy, PB 414, 00101 Helsingfors, FO-nummer 1730113-3.

 • AfterPay faktureringsalternativ
  • Faktura 14 dagar
  • Kampanjfaktura
  • Samlingsfaktura
 • AfterPay kreditalternativ
  • Delbetalning
  • AfterPay Flex

I Användar- och avtalsvillkor för AfterPay-faktura

1. Användarvillkor för AfterPay-faktura?

För att kunna betala med AfterPay-faktura måste kunden vara minst 18 år och ha en finsk personbeteckning. Dessutom måste kunden ha en giltig gatuadress i befolkningsregistret och kunden får inte ha betalningsanmärkningar som kreditupplysningsföretag har kännedom om. Om AfterPay-fakturan inte betalas ger kunden sitt samtycke till att fordran överförs till Gothia Oy, som i sin tur förbehåller sig rätten att föra fordran vidare.

2. Varför kontrolleras kundens kredituppgifter innan man kan välja alternativet AfterPay-faktura?

Kontroll av kreditupplysningar är en del av bedömningen av kundens kreditvärdighet och ett bra sätt att bevilja kredit.

3. Vad kostar AfterPay-faktura för kunden?

Den enda kostnaden som det eventuellt medför för kunden är fakturatillägg från försäljaren.

4. Sen betalning?

Om en betalning försenas skickas en betalningspåminnelse till kunden och om betalningen försenas ytterligare går skulden vidare till indrivning. Eventuella åtgärder till följd av den sena betalningen vidtas enligt lagen om indrivning av fordringar. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tas ut på den försenade betalningen från förfallodatum fram till betalningsdatumet. Påminnelseavgiften för en betalningspåminnelse är fem (5) euro per påminnelse.

5. Kontakt

Om kunden väljer AfterPay-faktura som betalningsmetod skickas fakturan i första hand till de e-postadress som kunden angett. Om kunden inte har angett någon e-postadress vid valet av betalningssätt skickas fakturan till kundens hemadress enligt befolkningsregistret. Alla faktureringsuppgifter finns även i tjänsten MyAfterPay, som vi skickar inloggningsuppgifter till via e-post. Kunden ansvarar för att den e-postadress och de övriga faktureringsuppgifter som kunden har angett är aktuella och kunden ska omedelbart underrätta AfterPay om uppgifterna ändras.

II Användar- och avtalsvillkor för AfterPay-konto eller AfterPay-delbetalning

1. Vad är AfterPay Flex?

Med Afterpay Flex kan du samla alla dina AfterPay-köp på en månadsfaktura. Du kan fritt välja vilket belopp du vill betala i månaden, dock med hänsyn till det minsta beloppet du måste betala, som står på månadsfakturan. Du kan när som helst och utan extra kostnader betala det återstående beloppet i sin helhet.

2. Vad är AfterPay-delbetalning?

Du kan välja AfterPay-delbetalning om du vill dela upp din faktura i delbetalningar i 3, 6, 12, 24 eller 36 månader. Du kan när som helst och utan extra kostnader betala det återstående beloppet i sin helhet.

3. Hur kan jag betala för mina köp med kredit?

Du kan ansöka om AfterPay Flex eller delbetalning vid köp över 50 euro, när du har fyllt 18 år. Dessutom måste du ha en finsk personbeteckning, du får inte ha betalningsanmärkningar och du måste ha en annan officiell adress än poste restante.

4. Ansökan om AfterPay Flex eller AfterPay-delbetalning

Kreditansökningar rörande de krediter som AfterPay erbjuder kan göras antingen (1) direkt via försäljarens elektroniska tjänster eller (2) i MyAfterPay.

 1. Efter köpet får kunden en faktura elektroniskt eller med posten. Via länken på fakturan kommer man till portalen MyAfterPay där kunden kan underteckna kreditavtalet.
 2. Om valet av betalningsmetoden AfterPay-konto eller delbetalning görs i MyAfterPay efter att man först har valt faktura som betalningsmetod på kassasidan i försäljarens tjänst undertecknar kunden kreditavtalet direkt i samband med valet i MyAfterPay.

5. Kreditprövning och kreditbeviljande

För att få kredit måste kunden ge all den information som krävs och godkänna kreditvillkoren. I annat fall skapas en faktura över köpet som ska betalas på en gång.

Kunden har rätt att skicka in uppgifterna och godkänna kreditvillkoren för AfterPay i portalen MyAfterPay innan fakturan skickas vidare för indrivning.

I samband med kreditansökan gör vi en kreditprövning då vi utreder kundens ekonomiska förutsättningar för att fullgöra betalningsåtagandet.

Kreditprövningen bygger på uppgifter om kunden som vi får från ett kreditupplysningsföretag, de uppgifter som angetts i kundens ansökan samt på uppgifter som eventuellt lämnats in tidigare.

Om kunden inte uppfyller minimivillkoren för att beviljas kredit eller om betalningsförmågan bedöms som otillräcklig meddelas kunden om det negativa kreditbeslutet.

6. Hur mycket kostar krediten?

Du får betala avgifter och kreditränta. Avgiften består av en årlig kontoförvaltningsavgift.

AfterPay Flex månatliga kontoförvaltningsavgift är 2,90 €. Årsräntan på kontot är 19,50 %.

Det månatliga fakturatillägget för AfterPay delbetalning är 2,90 €. Årsräntan är 19,50 %.

Den verkliga årsräntan är både när det gäller konto och delbetalning beroende av det återstående totala saldot för respektive kredit. Vid beräkningen av den verkliga årsräntan har man tagit hänsyn till kreditkostnader som kunden ska betala, det vill säga den ränta som ska betalas på krediten och den månatliga kreditförvaltningsavgiften (2,90 €).

Exempelvis Om betalningstiden är 12 månader är den verkliga årsräntan för en kredit på 1 000,00 euro 28,73 %. Det totalbelopp som då ska betalas är 1 143,55 euro, varav kreditkostnaderna står för en andel på 143,55 euro.

I AfterPay Flex betalas krediten tillbaka i form av månatliga belopp som inkluderar ränta för det obetalda beloppet, avbetalning på beloppet och kreditförvaltningsavgift. Det lägsta beloppet fastställs enligt det återstående totala saldot för krediten:

ÅTERSTÅENDE SALDO Minsta återbetalningsbelopp
50 €–100 € 10 €
101 €–150 € 15 €
151 €–200 € 20 €
201 €–250 € 25 €
251 €–300 € 30 €
301 €–350 € 35 €

I delbetalningslösningen sker avbetalningen av krediten i lika stora delbelopp. Du kan alltid välja att betala ett större delbelopp än det minsta beloppet eller betala av hela krediten i förtid utan extra kostnader.

7. Betalningsfria månader

Kunden har rätt till två betalningsfria månader under varje 12-månadersperiod. En förutsättning är att kunden minst har betalat det lägsta beloppet under de fyra månader som omedelbart föregår de betalningsfria månaderna och att kunden meddelar AfterPays kundtjänst om betalningsfriheten minst två veckor innan den påbörjas.

8. Ångerrätt

Du kan säga upp kreditavtalet genom att skriftligen meddela AfterPays kundtjänst inom 14 dagar från att du har betalat det första beloppet. Ångeranmälan ska göras skriftligen till kreditgivarens adress. Meddelandet ska vara specificerat och minst innehålla kundens namn och personbeteckning, kundnumret på fakturan samt datum och underskrift.

Vi har rätt att ta ut ränta på krediten för den tid som den har utnyttjats som ersättning för att kreditavtalet sägs upp. Vi har också rätt att få ersättning för avgifter som vi har betalat till myndigheter till följd av ingåendet av kreditavtalet och avgifterna återbetalas inte om avtalet sägs upp. Om du inte utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från att du skickat in ångeranmälan återbetalar de medel du fått i och med kreditavtalet till AfterPays kundtjänst samt ovan nämnda ersättning upphör kreditavtalet att gälla.

Du har dock ingen ångerrätt om hantering via distanskommunikationen har skett i anslutning till ett avtal som gäller sedan tidigare eller om avtalet på uttrycklig begäran från kunden uppfylls före slutet av ångertiden, eller om ärendet gäller avtalsändringar.

9. Förfallen kredit av särskilda skäl

Om din betalning är minst en månad försenad och fortfarande är obetald har vi rätt att låta hela det återstående kreditbeloppet med tillhörande ränta och avgifter förfalla till betalning om det förfallna beloppet uppgår till minst tio (10) procent eller om det består av fler än ett delbetalningsbelopp, minst fem (5) procent av den ursprungliga kreditkostnaden eller gäller hela den återstående fordran. Krediten förfaller fyra (4) veckor, eller om du tidigare har fått en påminnelse om förseningen, två veckor efter att meddelandet om att beloppet förfaller har skickats, såvida du inte betalar det försenade beloppet under denna period. Vi har rätt till dröjsmålsränta på det belopp som förfallit oavsett belopp, om betalningen är minst sex (6) månader försenad och till stor del fortfarande är obetald.

Vi låter inte krediten förfalla om den försenade betalningen beror på sjukdom, arbetslöshet eller annat jämförbart skäl som du inte råder över, med undantag av om det uppenbart vore oskäligt för oss med tanke på dröjsmålets längd och andra omständigheter. Du ska utan dröjsmål meddela kundtjänst om prestationshinder.

Om du har gett oss osanna eller vilseledande uppgifter som hade kunnat påverka beviljandet av krediten eller villkoren för den eller om du på annat sätt har gjort dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott har vi rätt att låta hela den återstående krediten förfalla, inklusive ränta och övriga avgifter, inom fyra (4) veckor från det datum då meddelandet om att beloppet förfaller har skickats till dig. Om vi redan tidigare har meddelat dig om avtalsbrottet är tidsfristen två (2) veckor.

Vi har rätt att låta krediten förfalla vid dödsfall, konkurs eller om tingsrätten har beslutat om att påbörja skuldsanering.

10. Dröjsmålsränta

Om det minsta beloppet inte betalas på förfallodatum är det din skyldighet att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet från förfallodatum fram till betalningsdatumet. Påminnelseavgiften för en betalningspåminnelse är fem (5) euro per påminnelse.

11. Anmärkning i kreditupplysningsregistret

Vi har rätt att anmäla uppgifterna om betalningsanmärkningen till kreditupplysningsregistret om den förfallna betalningen är minst 60 dagar försenad och det har gått minst 21 dagar sedan du har fått en betalningspåminnelse där vi har påmint om risken för att du får en anmärkning i kreditupplysningsregistret.

12. Hantering av uppgifter

Vi följer bestämmelserna i Finlands personuppgiftslag i all hantering av dina uppgifter.

13. Skadeståndsansvar

Vi är endast skyldiga att ersätta dig för direkta skador som beror på försummelse från vår sida. Vi ersätter då dig endast för den kreditförlust som uppkommit och för nödvändiga och rimliga kostnader på grund av utredning av skadan. Om du inte vidtar rimliga åtgärder för att begränsa skadorna får du själv stå för den delen av skadorna. Vi ansvarar inte för eventuella indirekta skador.

14. Hantering av personuppgifter

Det är ytterst viktigt för oss att skydda din integritet. Vi hanterar dina personuppgifter för att kontrollera din identitet, för att ge dig erbjudanden om passande betalningsalternativ, för att hantera kundrelationen, för att förhindra missbruk, för att genomföra en kreditprövning samt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter enligt bokföringslagen och när det gäller penningtvätt. Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.

Nedan följer exempel på personuppgifter som vi kan hantera:

 1. Kontaktuppgifter – namn, adress, födelsedatum, personbeteckning, e-postadress, telefonnummer etc.

 2. Betalningsuppgifter – faktureringsuppgifter, kontonummer etc.

 3. Ekonomiska uppgifter – inkomstuppgifter, eventuella fordringar, betalningsbeteende

 4. Uppgifter om varor/tjänster – detaljerade uppgifter om de inköp du gjort

 5. Historik – gjorda inköp, betalningar och tidigare beviljade krediter

Vi använder uppgifter som du tidigare har gett till oss på nytt och kan dela med oss av dina uppgifter med kreditupplysningsföretag, leverantörer av personidentifieringstjänster samt aktörer inom bekämpning av penningtvätt i syfte att bedöma din kreditvärdighet samt bekräfta din identitet och dina adressuppgifter.

Om du har använt våra tjänster tidigare kan vi ha uppgifter om dig som vi har sparat i syfte att hantera kundrelationen, följa bokföringslagen och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter rörande penningtvätt och andra motsvarande skyldigheter. I mån av möjlighet använder vi dessa uppgifter för att säkerställa din identitet och för att underlätta din användarupplevelse. Vi kan använda elektroniska kommunikationskanaler (som exempelvis sms eller e-post) i vår kommunikation med kunderna. Du har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om vi gör det har du rätt att då ett utdrag över de uppgifter som finns sparade i registret. Dessutom har du rätt att rätta till felaktiga uppgifter eller meddela oss att du inte vill att vi sparar dina personuppgifter. Begäran skickas till adressen tietosuoja@afterpay.fi.

Uppgifterna kan även överlåtas till försäljare som du har handlat av (av administrativa skäl) samt till myndigheterna om lagen kräver det. Dina uppgifter kan också delas med andra bolag inom Arvato Financial Solutions-koncernen. Gothia Oy är registeransvarig för hantering av dina personuppgifter. Du kan läsa AfterPays policy för hantering av personuppgifter här.

15. Cookies

AfterPay använder cookies. Cookies är filer som webbservern tillfälligt sparar på din enhet. Vi använder endast cookies för att samla in uppgifter i AfterPays digitala gränssnitt, som exempelvis MyAfterPay.coms och AfterPays webbsidor. Det gör det möjligt att automatiskt identifiera din enhet nästa gång du besöker AfterPay. Trots det innehåller inte cookies några personuppgifter, vilket innebär att din integritet är tryggad. Beroende på inställning kan din webbläsare automatiskt godkänna användningen av cookies. Du kan dock blockera användningen av cookies i inställningarna på din webbläsare. Det kan dock innebära att det går sämre att använda vissa funktioner på webbplatsen eller att den inte kan användas alls.

16. Senareläggning

Vi förbehåller oss rätten att överföra avtalet på tredje part utan kredittagarens godkännande. Kredittagaren har inte rätt att överföra krediten på tredje part utan skriftligt godkännande från oss.

17. Överföring av avtal

Vi har rätt att överföra kreditavtalet och alla tillhörande rättigheter och skyldigheter till en tredje part som utses av oss, som har motsvarande rätt att överföra kreditavtalet till en annan part.

18. Information om villkoren i avtalet under avtalsförhållandet

Avtalsvillkoren kan läsas i tjänsten My AfterPay. Avtalsvillkoren kan dessutom läsas och laddas ner här.

19. Rätt att föra tvister till konsumenttvistenämnden

Om vi inte kommer fram till en lösning genom förhandling om sådant som rör kreditavtalet kan du föra tvisten vidare till konsumenttvistenämnden. Konsumenttvistenämnden kan endast ge en rekommendation i ärendet. Närmare anvisningar hittar du på adressen www.kuluttajariita.fi.

Du kan skriva ut Europeisk konsumentkreditinformation i standardiserad form här.